Wet- en regelgeving

Hieronder staan wetten, verdragen, politiek documenten (indien mogelijk in het Nederlands) die bestudeerd zijn en die relevant zijn voor de palmolie en ontbossingsproblematiek.

Overeenkomst van Parijs, COP 21; 21e Conferentie van de Partijen bij het raamverdrag van de verenigde Naties inzake klimaatverandering (doelstellingen gerelateerd aan de palmolieproblematiek: 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17);

Klimaatverdrag 1992

Biodiversiteitsverdrag (UNBCD)

VN Bossenverklaring

Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren (UNDRIP)

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ John Ruggie, Framework, 21 maart 2011

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement – over palmolie en de ontbossing van regenwouden (2016/2222(INI)); Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, 11 maart 2017

Verklaring van Amsterdam van 7 december 2015: “Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries”

Verordening EU betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, nr.1169/2011

Renewable Energy Directive, 2009/28/EC. Richtlijn van het Europees parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 23 november 2012 inzake de erkenning van de Roundtable on Sustainable Palm Oil RED-regeling voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (2012/722/EU)

IULC-Richtlijn 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Renewable Energy Progress Report COM(2017) 57 final

Mededeling van de Commissie – “De uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen aangaan om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken” 17 oktober 2008, (COM(2008)0645)

Nederland heeft geen eigen regels op het gebied van palmolie voor in voeding, schoonmaakmiddelen of verzorgingsproducten.

Nederland mag als lidstaat geen aanvullende criteria stellen aan palmolie als biobrandstof. Nederland heeft de bepalingen uit EU RED met betrekking tot hernieuwbare energie geïmplementeerd in:

Wet milieubeheer (titel 9.7)

Regeling hernieuwbare energie vervoer. 

Besluit hernieuwbare energie vervoer