Auteur

Biografie

Janneke Bazelmans (1974) is milieujurist en auteur. Zij studeerde een jaar Nederlands in Amsterdam, stapte na het behalen van haar propedeuse over op rechten en werkte achtereenvolgens bij het openbaar ministerie op de afdeling milieuzaken, als milieuadvocaat en docent-onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam.

Momenteel combineert zij een adviespraktijk met onderzoek en publicaties. Rode draad in al haar werkzaamheden is milieu- en klimaatrecht, productieketens en duurzame projecten in ontwikkelingslanden.

Zij schreef columns en opiniestukken voor oa. Het Parool, Brabants Dagblad, de Volkskrant, Trouw, The Post Online en Vara’s Vroege Vogels. Als redacteur bij Wolters Kluwer Uitgeverij schrijft zij iedere maand over actualiteiten in het milieurecht. Zij is een van de redacteuren van de website Palmolie.info  en is verbonden aan het platform De Wereldwijven waarvoor zij schrijft over verhalen achter milieuproblemen.

Janneke is co-auteur van juridische bundels. Haar onderzoek naar duurzame palmolie is opgenomen in de bundel ‘Duurzame handel in juridisch perspectief’ (Boom Juridische uitgevers, 2014).

Om een groter publiek te bereiken, verwerkte zij haar bevindingen in de thriller Verkapt (Godijn Publishing, mei 2017). Voor de thriller Verkapt reisde zij door Indonesië. Zij logeerde bij een Dayakstam in het hart van Borneo, nam een kijkje op de palmolieplantages en liep mee in het orang-oetan opvangcentrum. Verkapt is fictief, maar gebaseerd op de rauwe randen van de werkelijkheid. Verkapt is haar fictiedebuut.

Publicaties

J.M. Bazelmans, ‘De weg naar duurzame palmolie en de rol van het recht, in: Duurzame handel in juridisch perspectief,’ preadvies Vereniging voor Milieurecht, Boom Juridische Uitgevers, 2014 Download pdf

J.Bazelmans en J. Cozijnsen, ‘Europese en Amerikaanse CO2-emissiehandel: op weg naar 1 markt? in: Juridische aspecten van klimaatverandering,’ preadvies Vereniging voor Milieurecht, Boom Juridische Uitgevers, 2009

J. Bazelmans, ‘Connecting the EU ETS to other emissions trading systems,’ in: M.G. Faure, M. Peeters (ed.), Climate change and European Emissions Trading: Lessons for Theory and Practice, Edward Elgar, 2008

J.M. Bazelmans, J.M.P. Janssen, H.G. Sevenster en L. Smorenburg-van Middelkoop. ‘European Community,’ in: ‘Reports from international Organizations and Bodies.’ in O.K. Fauchald & J. Werksman (Eds.), Yearbook of International Environmental Law. Oxford: Oxford University Press, 2008

J.M. Bazelmans, ‘De implementatie van het Clean Development Mechanism in Nederland in: Het milieurecht als proeftuin; 20 jaar Centrum voor Milieurecht’, Europa Law Publishing, 2007

J.M. Bazelmans, ‘CDM en JI binnen het Europese emissiehandelssysteem in: ‘Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005’, preadvies Vereniging voor Milieurecht, Boom Juridische Uitgevers, 2006

J.M. Bazelmans en M.N. Boeve (red.), ‘Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht’, Europa Law Publishing, 2006

Yearbook of International Environmental Law, Volume 17, 2006, Oxford University Press, 2008

Janneke Bazelmans, ‘Recent Developments in EU Environmental Policy and Law,‘ Journal for European Environmental & Planning Law, Volume 3, Issue 4, 2006

‘Waarom wij palmolie boycotten, PalmolieVrij, 25 december 2019

Maak een einde aan geïmporteerde ontbossing, Trouw, 13 september 2017

‘Stop geïmporteerde ontbossing,’ Het Nederlands Dagblad, 11 september 2017

‘De link tussen ontbossing en ons Westers consumptiepatroon doorbroken,’ Reportersonline, 10 april 2017

‘Keurmerk duurzame palmolie is misleidend, Opiniestukken.nl, 9 november 2016

‘Opiniebrief Zijlstra over de Klimaatwet,’ Brabants Dagblad, 4 december 2015

Duurzame palmolie is een illusie, Parool, 1 oktober 2014

Nutella-gate: verslaafd aan palmolie,  The Post Online, 21 juni 2015

‘Opiniebrief Frans Timmermans over de circulaire economie,’ Brabants Dagblad, 20 december 2014

‘EU Klimaatcompromis: Kleuterpolitiek,’ Opiniestukken.nl, 28 oktober 2014

‘Duurzame palmolie is een illusie,’ Parool, 1 oktober 2014

‘Over nadelen vaccinaties wordt vaak gezwegen,’ Volkskrant, 22 juli 2013

‘Broccoli eigendom Monsanto,’ Brabants Dagblad, 20 juli 2013

‘WTO en duurzame ketens; Wie is er (niet) bang voor de WTO?‘ Vereniging voor Milieurecht,
augustus 2016

‘Literaire manifestatie Den Bosch: over het schrijvershuis, het writers’ block en een ingeslikte bibliotheek,’ maart 2016

Schoonmaak bij de Round Table of Sustainable Palmoil’, Vereniging voor Milieurecht,
1 april 2015

‘Verduurzaming van de palmolieproductieketen en de rol van het recht,’ Vereniging voor Milieurecht, 9 december 2013

‘De ban op het plastic tasje,’ Vara’s Vroege Vogels, 1 februari 2008

‘Green & Hip,‘ Vara’s Vroege Vogels, 2 mei 2008

‘Waarom we af moeten kicken van onze palmolieverslaving (en hoe we dat kunnen aanpakken),‘ essay in de bundel Verwoord, Boekenindustrie, 7 oktober 2017

‘Nederland Kantelt: het palmolie-alternatief,‘ essay voor de bibliotheek Den Bosch, 1 april 2015

J.M. Bazelmans, ‘Handhaving van het Vuurwerkbesluit’, Juridisch up to date, nr 21, november 2004

J.M. Bazelmans, ‘Nieuwe regels voor Elektr(on)isch apparatuur’, Juridisch up to date, nr 15 augustus 2004

J.M. Bazelmans, ‘De koppeling van CDM en JI aan het Europese emissiehandelssysteem’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2004/6

J.M. Bazelmans, ‘Het Klimaatbeleid, een update’, Juridisch up to date, nr 10, mei 2004

J.M. Bazelmans, ‘De implementatie van Europese handel in emissierechten in Nederland’, Milieu & Recht, april 2004

J.M. Bazelmans, ‘Voorbereiding op de Europese handel in CO2-emissierechten, De inspraakprocedure voor het Nationaal Allocatieplan’, Juridisch up to date, nr 5, maart 2004

J.M. Bazelmans, ‘Herstel invoerfout Schiphol, Startnotitie voor het milieueffectrapport, Wijziging uitvoeringsbesluiten Schiphol’, Juridisch up to date, nr 22, december 2003

J.M. Bazelmans, ‘Aansprakelijkheid bij handel in emissierechten; Een overzicht van overheids- en contractuele aansprakelijkheid’, Tijdschrift voor milieuaansprakelijkheid, april 2003

Actualiteiten Milieurecht, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en Omgevingsvergunningen, Uitgeverij Wolters Kluwer

Lucht

Aanpassing NSL 2018 naar de Tweede en Eerste Kamer, juni 2018
Inspraak Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018, april 2018
Luchtkwaliteit: Monitoringsrapportage NSL 2017 Stand van Zaken, december 2017
Goedgekeurde rekenmethoden luchtkwaliteit geactualiseerd, november 2017
Kort geding uitspraak over de luchtkwaliteit in Nederland, oktober 2017
Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd om luchtverontreiniging, september 2016
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, mei 2016
Partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS), januari 2016
Nieuw besluit emissiearme huisvesting, september 2015
PAS van start: economische groei én natuurherstel, juli 2015
Tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven blijft in stand, januari 2014
Kamerbrief stand van zaken Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS), september 2014

Klimaat

Klimaatadaptatie, maart 2017
Het Europees Klimaatverdelingsplan, augustus 2016
Het VN Klimaatakkoord – COP21, januari 2016
De voorgestelde Klimaatwet, december 2015
Voortgangsrapportage Klimaatagenda, november 2015
De klimaatzaak en strategisch procederen, november 2015
Kabinet tekent hoger beroep aan in Urgenda-zaak, september 2015
EU-klimaat- en energiebeleid voor 2030 vastgesteld, november 2014

Emissiehandel

Werkgelegenheidseffecten van herziening Europees emissiehandelssysteem, december 2016
Wijziging Besluit handel in emissierechten, december 2014

Energie

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning vervalt, juli 2017
Biobrandstoffenbeleid Europese Unie, mei 2017
Green Deal aardgasvrije wijken, april 2017
Ontwikkelingen in energieland, april 2016
Rendementseisen kolencentrales, december 2015
Vermindering gaswinning 2015, juli 2015
Kamerbrief Warmtevisie: transitie van gas naar duurzame warmte, april 2015 Instemmingsbesluit gaswinning Groningerveld ter inzage, februari 2015 Nieuwe wet- en regelgeving Hernieuwbare Energie Vervoer, januari 2015 Energiebesparing en de Wet Milieubeheer, september 2014
Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, augustus 2014

Grondstoffen

Grondstoffenakkoord: transitie naar een circulaire economie, februari 2017 Visie Biomassa 2030: streven naar groene groei, februari 2016
Erkenning Maleisisch houtkeurmerk MTCS, augustus 2015

Duurzame projecten

Vierentwintig duurzame projecten (16e tranche Crisis- en herstelwet), juli 2017
Vereenvoudigde Ladder duurzame verstedelijking, mei 2017
Ruimte voor duurzame innovatieve experimenten (9e tranche Crisis- en herstelwet), mei 2015

Voortgangsrapportage Van Afval naar Grondstof,’ juni 2015
Convenant Meer en Betere Recycling voor een Circulaire economie, mei 2015
Circulaire economie: recyclingsgranulaten niet langer afval maar grondstof, maart 2015

Keurmerken

Keurmerkenwijzer: het kompas in keurmerkenwoud, november 2016

Natuurbescherming

De Nieuwe Wet natuurbescherming, juli 2016
Nieuwe Beleidslijn Tijdelijke Natuur, oktober 2015
Kustpact, april 2016
Aanpassing regels kustbebouwing, februari 2016
Natuurwet naar de Tweede Kamer, augustus 2014

Agrarisch recht

Europese Commissie akkoord met Nederlands fosfaatrechtenstelsel, januari 2018
Melkveehouderij eind dit jaar onder Europees fosfaatplafond, september 2017
Maatregelen voor een duurzame gewasbescherming per 1 januari 2018, september 2017
Monitor Duurzaam Agrogrondstoffen, augustus 2017
Afspraken met Europese Commissie over fosfaatreductie, maart 2017
Maatregelenpakket van fosfaatreductie, januari 2017
Fosfaatrechtenstelsel: stand van zaken, december 2017
De handel in fosfaatrechten, oktober 2016
Actieplan vitalisering varkenshouderij, juli 2016
Wijzigingen wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij, mei 2016
Transitie naar zorgvuldige veehouderij Noord-Brabant, juni 2015

Gevaarlijke stoffen

Kwikverdrag treedt in werking, juni 2017 Rubbergranulaat in kunstgrasvelden, november 2016
Verhoging subsidiebudget verwijderen asbestdaken, september 2016
Aanpak asbestdaken, stand van zaken, juni 2016
Gebruik (chemische) bestrijdingsmiddelen door particulieren, maart 2016

Water

Stand van zaken Deltaprogramma, oktober 2014 Water in de Omgevingswet, oktober 2014

Omgevingswet

Omgevingswet en Chw naar Binnenlandse Zaken, december 2017
Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: onteigening, februari 2017
Pionieren met de Omgevingswet, januari 2017
Contouren van de Invoeringswet Omgevingswet, juni 2016
Essay over de nieuwe Omgevingswet: Niet buiten de Burger rekenen, maart 2016
Ontwikkelingen Omgevingswet, augustus 2015
Proeftuinen voor de Omgevingswet, april 2015
Wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar volgende fase, maart 2015

Geluid
Aanbiedingsbrief bij besluit tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidshinder, februari 2018

Wabo algemeen

Informatieplicht toegevoegd aan energiebesparingseis in het Activiteitenbesluit, mei 2018
Wijziging van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (4e tranche), november 2015
Tiende Tranche Crisis- en herstelwet in werking, oktober 2015
Wijziging wetsvoorstel voor verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving, februari 2015 Wijzigingen ruimtelijke wetgeving: gevolgen voor gemeenten, december 2014
Activiteitenbesluit: wijziging bovengrondse afgewerkte olietanks, november 2014

Verhalenbundel

Keverinvasie, Het is niet de vraag of hij komt, maar wanneer; in Verhalenbundel 19 Groene kevers, Godijn Publishing, medio 2019.

10 vrouwen, 1 thriller

Project van het platform Vrouwenthrillers, ebook volgt medio 2019, Crime Compagnie

Links

GODIJN PUBLISHING
http://www.godijnpublishing.nl/auteurs-portfolio/janneke-bazelmans 

PALMOLIE.INFO
http://www.palmolie.info